Onze Code of Conduct

De Döhler Groep (DÖHLER) verbindt zich ertoe de beginselen van mensenrechten, arbeidsrecht en milieubescherming te respecteren en te bevorderen en deze internationaal erkende normen toe te passen.

Onze Code of Conduct legt normen vast voor ons gedrag ten opzichte van collega's, zakenpartners en het publiek en biedt bindende richtlijnen voor wettelijk conform en ethisch verantwoord gedrag bij DÖHLER wereldwijd. Wij zetten ons in voor duurzaam handelen op lange termijn. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om economische, sociale en ecologische verplichtingen en uitdagingen aan te gaan.

Naast de naleving van de wettelijke vereisten zet DÖHLER zich in voor de gedragsprincipes die beschreven zijn in de Fundamentals van de DÖHLER Groep. Alle werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de normen van onze Code of Conduct, het bedrijfsbeleid, de geldende plaatselijke wetgeving en onze grondbeginselen. De Code of Conduct is ook van toepassing op werknemers van ondernemingen waarin DÖHLER een (minderheids)aandeel heeft.

De normen voor het gedrag van onze zakenpartners zijn vastgelegd in de Code of Conduct van Döhler.

Deze compliance-hotline biedt u de mogelijkheid om uw zorgen of waargenomen overtredingen anoniem te melden. De hotline wordt verzorgd door een externe dienstverlener om de vertrouwelijkheid te waarborgen. De hotline kan worden gebruikt door alle medewerkers van DÖHLER en door derden.

Meer informatie over het gebruik van de hotline vindt u in de sectie “Veelgestelde vragen”.

DÖHLER duldt geen maatregelen tegen personen die te goeder trouw illegaal of onethisch gedrag of schendingen van onze Code of Conduct melden. Deze hotline mag niet worden misbruikt om opzettelijk onjuiste of lasterlijke meldingen te verstrekken.

Via de knop “Melding Doen” kunt u een incident melden of advies inwinnen van een vertrouwenspersoon.

Hoe ons klokkenluiderssysteem u beschermt
  • Het systeem is als een locker, toegankelijk vanaf twee kanten.
  • Uw gegevens en bestanden worden versleuteld verzonden.
  • Wij verzamelen en ontvangen geen gegevens voor uw identificatie.
  • Een technische herleiding naar u is niet mogelijk.